IMG_6939

لولا ارام بند تيپ 1 يا  سبك  قابليت نصب بروي درب هاي تا وزن 60 كيلوگرم را دارد 

  1. درب هاي چوبي / MDF / HDF 
  2. درب هاي آهني پروفيل 
  3. درب هاي UPVC