كليه محصولات در صورت نصب توسط نمايندگي  داراي يكسال ضمانت بوده و صدمات عمدي قابل گارانتي نمي باشد .

تلفن دفتر مركزي :33500831-026

دپارتمان پشتيباني : 09123807567

دپارتمان بازرگاني: 09123611945

arambandalborz@gmail.com